Aukční vyhláška

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

Aukční vyhláškou vyhlašovatel, prostřednictvím provozovatele oznamuje a zveřejňuje informace, které jsou závazné pro konání a účast v elektronické aukci. Mezi tyto údaje patří:
- označení vyhlašovatele a provozovatele
- forma aukce,
- datum a čas zahájení a ukončení aukce,
- označení a popis předmětu aukce,
- vyvolávací cenu a stanovený minimální příhoz, který může účastník aukce učinit,
- výše aukční jistoty, způsob pro složení aukční jistoty, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, způsob a lhůtu jejího vrácení,
- datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce a organizační opatření k zabezpečení prohlídky,
- lhůtu pro úhradu ceny dosažené v elektronické aukci,
- lhůta pro uzavření kupní smlouvy, liší-li se proti obchodním podmínkám,
- další podmínky pro aukci, přičemž v případě rozporu mezi podmínkami v aukční vyhlášce a obchodními podmínkami mají přednost podmínky uvedené v aukční vyhlášce,
případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou.