Ochrana osobních údajů

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

Naše společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 přistupuje velmi zodpovědně k ochraně vašich osobních údajů. Zjišťujeme, zpracováváme a využíváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro účelné a hospodárné využití naší zakázky. Touto zakázkou je smluvní provedení elektronických aukcí majetku Statutárního města Brna, který byl svěřen do hospodaření Městské části Brno-střed.
Zásady zpracování osobních údajů jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Nám. Republiky 8, 110 00 Praha 1, IČ: 253 14 718
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6807. 

Zpracovatel (vyhlašovatel aukce):

Statutární město Brno, městská část Brno-střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 264/2,

PSČ 601 69, IČ: 44992785

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. zprostředkování účasti na internetových aukcích probíhajících na www.aukce.brno-stred.cz
 2. zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů z www.aukce.brno-stred.cz
 3. uzavření smlouvy

Zpracování osobních údajů nezahrnuje profilování a automatizované rozhodování.

 

Osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.       

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli zajistit bezproblémovou účast na internetové aukci:

 1. Jméno, příjmení
 2. Fakturační adresa/sídlo/trvalé bydliště
 3. Telefonní číslo
 4. E-mailová adresa
 5. IP adresa vzdáleného zařízení
 6. Historie podání
 7. Rodné číslo
 8. Číslo bankovního účtu

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom byli schopni identifikovat Vaši session (sezení) na našich webových stránkách. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné naše stránky využívat.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi pod silnými hesly! Nejlepší obsah a služby Vám nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.

Název

Země

Účel zpracování

Google

US

Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Smartsupp.com, s.r.o.

CZ

On-line zákaznická podpora, analýza chování zákazníků

 

 

 

 

Vaše práva k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato práva:

 

Získat kompletní opis vašich osobních údajů. Dle čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme.

Opravit vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR.

Osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali)

Vymazat vaše osobní údaje dle čl. 17 GDPR.

Osobní údaje můžete vymazat po přihlášení do Vašeho účtu.

Omezit zpracování vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

Omezit zpracování osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete po přihlášení do vašeho účtu.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Podat stížnost.

Naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem.

 

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jejich předání Zpracovateli (vyhlašovateli aukce) za účelem uzavření smlouvy. Osobní údaje, které nebudou předávány zpracovateli za účelem uzavření smlouvy, budou uchovávány po dobu 3 let od ukončení elektronické aukce. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Zpracovatelem a Subjektem údajů. Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce osobní údaje bezpečně zlikviduje.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracovává Správce a prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Za účelem uzavření smlouvy budou vaše osobní údaje předány Zpracovateli (vyhlašovateli aukce).

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním registrace z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2020