Práva a povinnosti účastníka internetové aukce

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

1. Účastníkem internetové aukce může být každá fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, pokud je zaregistrována jako účastník internetové aukce a splnila další podmínky pro účast v takové internetové aukci.

2. Účastník internetové aukce je povinen uvést při registraci správně a pravdivě požadované identifikační údaje. V případě uvedení nesprávných či nepravdivých údajů, je účastník odpovědný za škodu takto vzniklou. Účastník je povinen bez odkladu, kdy se dozvěděl o změně jakéhokoliv identifikačního údaje, nahlásit takovou změnu provozovateli prostřednictvím portálu. Na vyzvání je účastník povinen prokázat pravdivost uvedených identifikačních údajů. Účastník je odpovědný za případné zneužití svého účtu na portálu www.aukce.brno-stred.cz.

3. Registrací u provozovatele uzavírají provozovatel na straně jedné a účastník internetové aukce na straně druhé smlouvu, jejíž obsah tvoří tyto obchodní podmínky. Provozovatel uzavření registrace účastníkovi potvrdí oznámením do jeho emailové schránky uvedené při registraci.

4. Bude-li se účastník chtít zúčastnit konkrétní aukce, musí podat přihlášku do takové aukce. Tuto přihlášku provozovatel účastníkovi schválí za předpokladu, že provozovatel ověří účastníkovu totožnost. Po ověření totožnosti účastníka provozovatel zašle účastníkovi oznámení do jeho emailové schránky.

5. Ověření totožnosti probíhá tak, že účastník aukce vyplní formulář pro ověření totožnosti, který je uložen ve smluvní dokumentaci na portálu www.aukce.brno-stred.cz, podepíše ho a doručí provozovateli aukce. Podpis na formuláři musí být úředně ověřen. Ověření podpisu může účastník provést na kterémkoliv ověřovacím místě nebo lze ověření provést tzv. uznávaným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Až po ověření totožnosti může provozovatel aukce schválit účastníkovi přihlášku k aukci.

6. Registrace, přihlášení účastníka a ověření jeho totožnosti musí být provedeno nejpozději jeden pracovní den před startem aukce. Pokud nejsou všechny podmínky splněny včas před startem aukce, účast v aukci není možná. Všechny tyto kroky jsou provozovatelem aukce schvalovány zasíláním potvrzovacích emailů.

7. Má-li účastník zájem se účastnit druhé a každé další aukce, musí podat novou přihlášku do takové aukce. Ověřování totožnosti v případě zájmu účastníka účastnit se druhé a každé další aukce již není potřeba.

8. Účast účastníka na internetové aukci je podmíněna úhradou stanovené jistoty tak, jak je uvedeno v čl. I. Výše a podmínky složení jistoty jsou vždy uvedeny v aukční vyhlášce. Účastník aukce se nemůže aukce zúčastnit, pokud jistotu nesloží v požadované výši a v požadovaném termínu. Složení jistoty, resp. připsání jistoty na účet bude účastníkovi aukce provozovatelem potvrzeno do jeho emailové schránky.

9. Vítěz internetové aukce je povinen vždy uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu (po schválení kupní smlouvy s vítězem aukce v samosprávných orgánech vyhlašovatele), jejímž předmětem je převod předmětu aukce. V případě, že vítěz internetové aukce nesplní podmínku uzavření kupní smlouvy, a to složení kupní ceny na účet vyhlašovatele, propadá složená jistota ve prospěch vyhlašovatele a vyhlašovatel je oprávněn uzavřít kupní smlouvu s druhým vítězem v pořadí dle výsledků internetové aukce, způsobem shodným dle čl. II odst. 5.