Práva a povinnosti vyhlašovatele a provozovatele aukce

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

1. Vyhlašovatel na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené s provozovatelem pověřuje provozovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující k prodeji vybraného předmětu aukce (dle jednotlivých zadaných Pokynů), a to formou elektronické aukce.

2. Provozovatel se zavazuje, že do 48 hodin od doručení Pokynu zajistí přípravu zakázky (předmětu aukce) k realizaci (nafocení, prohlídky, podklady, spuštění inzerce) a zašle vypracovanou aukční vyhlášku k odsouhlasení vyhlašovateli. Po odsouhlasení aukční vyhlášky, která obsahuje hlavní podmínky aukce, vloží provozovatel na portál www.aukce.brno-stred.cz příslušnou aukci a inzerci prodeje předmětu aukce na webové realitní portály, zejm. www.sreality.cz apod.

3. Provozovatel se zavazuje zajistit minimálně 2 prohlídky předmětu aukce, a to nejdřív po 14 dnech od zahájení inzerce.

4. Provozovatel se zavazuje vyhlašovatele průběžně písemně informovat o průběhu elektronické aukce, o nabídkách a počtu zájemců, nejméně 1x týdně, a to na e-mailovou adresu kontaktní osoby Vyhlašovatele (vedoucí Odboru dopravy a majetku, případně jí pověřené osoby).

5. Provozovatel se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů od ukončení elektronické aukce zaslat vítězi aukce oznámení o jeho vítězství v aukci. Provozovatel se zavazuje současně zaslat vyhlašovateli oznámení o vítězi elektronické aukce, protokol o průběhu a výsledcích uskutečněné aukce, veškeré informace a kontaktní údaje o vítězi a druhém v pořadí, a to do datové schránky vyhlašovatele. Po schválení vítěze aukce v samosprávných orgánech vyhlašovatele (rozhodnutí v pravomoci zastupitelstva MČ Brno-střed), vyhlašovatel připraví a zašle vítězi aukce obratem „Výzvu k úhradě kupní ceny“ s určením lhůty pro úhradu kupní ceny. Po připsání kupní ceny na účet vyhlašovatele bude vítěz aukce vyzván k podpisu kupní smlouvy a po podpisu této smlouvy bude vyhlašovatelem podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

6. Provozovatel se zavazuje provést elektronickou aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. Technické vybavení provozovatele umožňuje vytvoření elektronické aukční síně provozovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům aukce. Provozovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v elektronické aukci dosáhlo nejvyšší nabídky. Provozovatel se zavazuje provést bezproblémovou registraci účastníků elektronické aukce včetně přidělení unikátního kódu. V případě, že se účastník internetové aukce stane vítězem aukce a následně nebude kupní smlouva uzavřena z důvodů na straně vyhlašovatele, bude složená aukční jistota zájemci vrácena do 10-ti pracovních dnů po sdělení této skutečnosti účastníkovi aukce (vítězi aukce) na sdělený účet účastníka aukce. V případě, že nabídka účastníka aukce bude nižší než nabídka vítěze, nebo vyhlašovatel nevyhlásí vítěze, pak bude účastníkovi aukce jistota vrácena provozovatelem do pěti pracovních dnů ode dne skončení aukce, a to na sdělený účet účastníka aukce.

7. Po potvrzení (schválení) vítěze aukce vyhlašovatelem, nejpozději do 5 pracovních dní po skončení aukce, zašle provozovatel na stanovený účet vyhlašovatele složenou aukční jistotu, která je součástí kupní ceny.

8. Vyhlašovatel je oprávněn internetovou aukci zrušit před jejím začátkem, v průběhu i po jejím skončení, a to bez uvedení důvodů zrušení. V tomto případě budou-li již jistoty účastníků složeny na účtu provozovatele, budou vráceny nejpozději do 5 pracovních dnů na sdělené účty účastníků aukce. V tomto případě nemá provozovatel nárok na provizi.