Průběh internetové aukce

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

1. Průběh a podmínky internetové aukce se řídí aukční vyhláškou.
2. Internetová aukce je zahájena okamžikem určeným provozovatelem. Informace o čase zahájení je zveřejněna u konkrétního předmětu internetové aukce. Od okamžiku zahájení mohou účastníci internetové aukce podávat své nabídky. První nabídka musí být rovna nebo vyšší než vyvolávací cena. Každá další nabídka musí být vyšší než předchozí nejvyšší nabídka s akceptováním minimálního příhozu. Po uplynutí doby pro konání Internetové aukce je aukce ukončena. Vítězem internetové aukce
se stává účastník, který do ukončení aukce podá nejvyšší nabídku. Provozovatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu aukce vždy o 5 minut, v případě, že nabídka bude učiněna v průběhu posledních 5 minut před uplynutím doby trvání aukce, a to i opakovaně.
3. Účastník je oprávněn činit nabídky až do okamžiku ukončení aukce.
4. Vítězství v aukci je účastníkovi aukce potvrzeno provozovatelem do jeho emailové schránky. Vítězství podléhá schválení ze strany vyhlašovatele aukce v samosprávných orgánech MČ BS. Po schválení v samosprávných orgánech vyhlašovatel zašle vítězi aukce výzvu k úhradě kupní ceny a dokumenty k řádnému převodu nemovité věci a nabytí vlastnictví.
5. Průběh aukce je průběžně zaznamenáván a účastníkovi aukce i veřejnosti je viditelný. Po ukončení aukce si může účastník aukce protokol o uskutečněné aukci vytisknout.
6. V průběhu i po skončení aukce může účastník aukce podat námitku, a to nejpozději do 10 minut po ukončení aukce. Námitka může být podána i elektronicky formou odeslání formuláře na webové stránce aukce. O akceptaci námitky rozhoduje výhradně provozovatel aukce. Námitka je zaznamenávána v protokolu aukce.