Vymezení základních pojmů

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

Společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Náměstí republiky 8, PSČ 110 00, IČ: 253 14 718, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6807, hlavní kancelář Brno, Lidická 77, PSČ 602 00 (více informací na www.realspektrum.cz) smluvně zajišťuje pro Statutární město Brno, městskou část Brno-střed (dále jen „MČ BS“), se sídlem v Brně, Dominikánská 264/2, PSČ 601 69 (více informací na www.brno-stred.cz) zprostředkování prodeje vybraných bytových a nebytových jednotek, které byly Statutárním městem Brno svěřeny do správy městské části Brno-střed a schváleny Statutárním městem Brnem k prodeji z úrovně MČ BS, a to formou elektronických aukcí.
„Aukčními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky,
„provozovatel“ - společnost REAL SPEKTRUM, a.s., provozující webový aukční systém na portálu www.aukce.brno-stred.cz (dále jen „portál“), který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv či k předmětu aukce, po dobu platnosti Smlouvy o spolupráci při zajišťování prodeje nemovitých věcí ve správě městské části Brno-střed
„vyhlašovatel“ – MČ BS je osoba zadávající provedení aukce, oprávněná dispozičními právy vůči předmětu aukce, která prostřednictvím webového aukčního systému umožňuje zpeněžit předmět aukce, má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o spolupráci při zajišťování prodeje nemovitých věcí ve správě městské části Brno-střed (dále jen „Smlouva o spolupráci“). Ve Smlouvě o spolupráci je „provozovatel“ uveden jako „zprostředkovatel“ a „vyhlašovatel“ jako „zájemce“.
Vyhlašovatel má výsadní právo bez jakýchkoliv důvodů odmítnout prodat předmět aukce vítězi aukce.
„registrace“ - vyplnění přihlašovacích údajů, tedy přihlašovacího jména a hesla na portálu www.aukce.brno-stred.cz, po zřízení uživatelského účtu. Registrace je podmínkou účasti v elektronické aukci,
„uživatelský účet“ - je účet, ke kterému se registrovaný uživatel přihlásí pomocí jím zvoleného uživatelského jména a hesla. Bez znalosti uživatelského jména a hesla se není možné do uživatelského účtu přihlásit, a tedy se ani účastnit aukčního jednání,
„registrovaný uživatel“ – osoba, která má zájem využívat služby portálu a za tímto účelem se na předmětném portálu registrovala,
„účastník internetové aukce“ - osoba registrovaná na portálu, která má oprávnění činit nabídky v rámci internetové aukce,
„předmět aukce“ - nemovitá věc, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce, je popsána v aukční vyhlášce a je nabízena k prodeji v rámci internetové aukce na portálu,
„aukce“ - veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě pokynu vyhlašovatele za účelem získání nejvyšší nabídky za předmět aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční vyhláškou,
„forma aukce“ - aukce probíhá formou tzv. anglické aukce, kdy se draží od předem stanovené vyvolávací ceny směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Vítězem aukce se stane ten účastník, který nabídne nejvyšší cenu a splní všechny podmínky aukce,
„aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný provozovatelem na základě Pokynu po schválení oprávněnou osobou vyhlašovatele, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v aukční vyhlášce a těmito obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v aukční vyhlášce přednost. Vzor kupní smlouvy je přílohou příslušné aukční vyhlášky,
„vítěz aukce“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku a splní všechny ostatní podmínky aukce,
"vítěz v pořadí" - pokud „vítěz aukce“ odmítne splnit svoji nabídku anebo se ukáže, že není schopen splnit svoji nabídku, případně pokud byl poslední příhoz učiněn jako nesouhlas vyhlašovatele s nabídnutou cenou (v takovém případě je Provozovatel oprávněn na pokyn Vyhlašovatele aukce označit jeho příhoz za neplatný), vítězem aukce se pak stane další Účastník aukce v pořadí s nejvyšší nabídkou učiněnou v aukčním jednání,
„uživatel“ - osoba, která navštívila webový portál www.aukce.brno-stred.cz a užívá jeho funkcí,
„aukční systém provozovatele“ - softwarové prostředí – internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené provozovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém),
„vyvolávací cena“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou,
„nabídka“ - je nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu,
„minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku,
„aukční jistota“ - finanční prostředky požadované provozovatelem internetové aukce a složené v souladu s aukční vyhláškou na účet provozovatele. Aukční jistota je v případě vítězství v internetové aukci započtena na kupní cenu. V ostatních případech vrací provozovatel účastníkovi internetové aukce, který aukční jistotu složil (dále jen „složitel“) za podmínky, že nedošlo ze strany složitele k porušení podmínek aukce. V takovém případě může aukční jistota sloužit k náhradě nákladů aukce a náhradě škod,
„heslem“ se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 5 alfanumerických znaků. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím,
„uživatelským jménem“ se rozumí údaj, kterým se přihlašuje do systému uživatel a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému. Uživatelské jméno nesmí umožňovat identifikaci jména, příjmení a kontaktu,
„ID nebo identifikátorem účastníka aukce“ se rozumí identifikátor, který je účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a veřejností,
„elektronickým podpisem“ se rozumí uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Seznam akreditovaných poskytovatelů se sídlem v ČR je uveřejněn na http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb-320051.aspx.