Závěrečná ustanovení

na webu Dražby nemovitostí Brno - Aukce Brno-Střed

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změny či doplnění těchto smluvních podmínek. Tato změna podléhá souhlasu ze strany vyhlašovatele. Nebude-li účastník souhlasit se změnou smluvních podmínek, může svoji registraci u vyhlašovatele zrušit. Internetová aukce se řídí smluvními podmínkami ve znění účinném v době jejího začátku. Účastník je povinen seznámit se, před účastí v konkrétní internetové aukci, se zněním aktuálních smluvních podmínek.
2. Pro účely doručování se za adresu, na kterou má být platně doručováno považuje adresa uvedená registrovaným uživatelem při registraci a adresa provozovatele uvedená na portálu www.aukce.brno-stred.cz. Písemnosti zasílané doporučeně na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 10 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděl.
3. Účastní-li se účastník konkrétní internetové aukce, má se za to, že plně souhlasí se smluvními podmínkami v aktuálním znění a nemůže se dovolávat toho, že se o změně aukčních podmínek nedozvěděl.
4. Pokud mezi provozovatelem a účastníkem nebo vyhlašovatelem vznikne spor, zavazují se všechny osoby řešit tento spor zejména mimosoudně vzájemnou dohodou, případně se za účelem rozhodnutí sporu obrátit na soud.
5. Tyto obchodní – aukční podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2020.